ALGEMENE VOORWAARDEN DAVID DE RIJCKE VIDEOGRAFIE

 

David de Rijcke Videografie is gevestigd te Rotterdam. Ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 75019698.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of ter beschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of precontractuele rechtsbetrekkingen.

Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of precontractuele rechtsbetrekkingen.

 

Overeenkomst
David de Rijcke Videografie stelt zijn overeenkomsten samen met de klant en op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, editing, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. David de Rijcke Videografie bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de overeenkomst zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief vermeld in de overeenkomst, bovenop het factuurbedrag in de overeenkomst, in rekening gebracht. Tenzij anders is overeengekomen. Alle opgemaakte overeenkomsten zijn inclusief 21% BTW.

 

Ziekte, overlijden of overmacht

David de Rijcke videografie zal altijd zorgen voor adequate vervanging voor de opdrachtgever bij ziekte, overlijden of overmacht. Indien opdrachtgever de opnamedatum door ziekte, overlijden of overmacht moet wijzigen kan dit zonder extra kosten op een ongeboekte datum in overleg met David De Rijcke Videografie. Bij het definitief annuleren van de overeenkomst wordt 50% gefactureerd als zijnde gemiste omzet en gemaakte onkosten.

 

Reis en verblijf
Reis en verblijfkosten zijn standaard inbegrepen bij de overeenkomst tenzij anders vermeldt. 

 

Muziek
De klant is zelf verantwoordelijk voor de publicatiekosten, kosten die gemaakt worden wanneer een video (met muziekgebruik) wordt gepubliceerd op bijvoorbeeld; beurzen, internet, openbare ruimten, etc.

 

Inzet drone

Voor de inzet van de drone worden geen extra kosten in rekening gebracht. De drone wordt ingezet op verantwoording van de opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het regelen van toestemming en vergunningen, indien noodzakelijk. Wanneer de eigenaar/beheerder van het perceel waarop gefilmd wordt of een ambtenaar mij verplicht te stoppen met filmen, zal ik hier direct gehoor aangeven, dan zijn er dus geen of weinig dronebeelden. Er kan alleen gevlogen worden als de weersomstandigheden dit toelaten, ik bepaal zelf wanneer dit wel en niet mogelijk is.

 

Voice-over
Bij sommige producties kan gebruik worden gemaakt van één of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over vallen onder de additionele kosten en worden toegevoegd aan de eindfactuur. Tenzij anders is overeengekomen.

 

Auteursrecht
De klant geeft David de Rijcke Videografie toestemming om de namen en het promotiemateriaal, zoals foto's en videomateriaal, te gebruiken voor promotie doeleinden. Het promotiemateriaal kan gebruikt worden voor promotie doeleinden zoals referentie op website, een blog, beursmateriaal, etc. Het promotiemateriaal wordt slechts gebruikt ten behoeve van het promotie programma van David de Rijcke Videografie

 

Betalingscondities
Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de klant een voorschot betaling plaats van minimaal 50% van de overeenkomst. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 7 dagen na het ontvangen van de overeenkomst, tenzij schriftelijk tussen klant en David de Rijcke Videografie anders is overeengekomen.

David de Rijcke Videografie ontvangt voor aanvang van de werkzaamheden de andere 50%.

 

Aansprakelijkheid
Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde zijn wij nimmer verantwoordelijk te houden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen. Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstand schade daaronder begrepen geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf. De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.