top of page

Algemene Voorwaarden David de Rijcke Videografie

 

 

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Offerte: alle aanbiedingen van videograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

2.  Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen David de Rijcke Videografie (hierna: videograaf) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: opdrachtgever).

3. Opdracht: de dienst of het product dat door de videograaf geleverd zal worden.

4. Videograaf: David de Rijcke of Robin Houniet, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee videograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

7. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.

9. Aw: Auteurswet 1912.


Artikel 2. Toepassing

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen videograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor videograaf slechts bindend indien en voor zover deze door videograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 3. Aanbod

1. Videograaf doet een aanbod via een prijslijst of prijsopgave. Aanbiedingen worden gedaan via de website, whatsapp of per e-mail.

2. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk, waaronder mede begrepen per e-mail. Videograaf zal naar aanleiding van het aanbod en de aanvaarding daarvan een overeenkomst opstellen en deze aan opdrachtgever toesturen.

3. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum waar op de videograaf het aanbod deed.

4. Prijsopgaven in aanbiedingen, prijslijsten en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene)verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Videograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.


Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat videograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de aanbetaling is voldaan.

2. Videograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor videograaf onaanvaardbaar maken.

3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Videograaf is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.


Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

1. Videograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap, met enige artistieke vrijheid uitvoeren, in de stijl waarin videograaf gebruikelijk werkt.

2. Videograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de foto-videosessie en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor videograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen. 

Hieronder valt ook het gebruik van lasers door opdrachtgever ingehuurde leveranciers. Lasers beschadigen de sensors van alle camera's. Indien lasers gebruikt worden is videograaf genoodzaakt te stoppen met filmen. Er zal geen sprake van enige terugbetaling zijn. Indien camera's of sensoren beschadigen door het gebruik van lasers is opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk. Reparatiekosten, huur van vervangende camera's en alle ander kosten die voortvloeien hieruit komen voor rekening van opdrachtgever. 

3. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Hieronder mede doch niet uitsluitend begrepen het mogelijk maken dat videograaf op de door opdrachtgever gewenste locatie(s) gefilmd kan en mag worden. Indien er toestemming nodig is of kosten verbonden zijn aan het filmen op een bepaalde locatie, dient opdrachtgever voor deze toestemming en/of betaling zorg te dragen.

4.  Indien opdrachtgever van videograaf verlangt drone beelden te vervaardigen, is het aan de videograaf om te bepalen of weer, locatie en regelgeving hier geschikt voor zijn.

5. Videograaf levert de film(s) af in de door hem gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een beeldoptimalisatie wordt toegepast. Videograaf levert alleen geoptimaliseerd beeld in de door hem gehanteerde stijl.

6. Mocht de videograaf lichamelijk niet in staat zijn om de opdracht uit te voeren die dag dan zal hij zorg dragen voor een vervanger. Indien Videograaf bij machte is zal deze zelf zorg dragen voor de beeld optimalisatie.

7. Indien opdrachtgever een same day edit 'gratis' ontvangt door middel van het boeken van pakket 5 dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

- Het display waarop de same day edit wordt afgespeeld is een tv scherm. Beamers doen afbreuk aan de kwaliteit van de film en worden niet geaccepteerd.

- Het display heeft een minimale doorsnede van 65 inch.

- De audio van de video moet voldoende versterkt worden, dit kan vaak door middel van de speakers van de locatie of live band/dj. Zonder voldoende audio wordt de same day edit niet afgespeeld.

- Het beeldscherm is kleurgetrouw.

Indien aan een van bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan zal videograaf de 'gratis' same day edit niet afspelen. De same day edit doet dan namelijk afbreuk aan de reputatie van videograaf.

Deze voorwaarden gelden niet voor speciaal bijgeboekte same day edits. 


Artikel 6. Levering

1. Videograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

2. Videograaf probeert de Trouwclip na de werkzaamheden en na ontvangst muziekkeuze binnen 3-4 maanden na de bruiloft of na ontvangst muziekkeuze, tenzij anders is aangegeven of overeengekomen. Lange films worden in de winterperiode geleverd.

3. Na oplevering van de beelden kan opdrachtgever vragen om aanpassingen aan het geleverde product. Videograaf zal deze binnen afzienbare tijd doorvoeren. Hierna kan opdrachtgever opnieuw vragen om aanpassingen aan het geleverde product, echter enkel op de foutieve aanpassingen. Nieuwe verzoeken zullen tegen uur tarief worden aangepast.

4. Aanpassingen dienen binnen twee weken na oplevering van de film doorggegeven te zijn aan videograaf. Na twee weken wordt het project afgesloten en gaat videograaf er van uit dat opdrachtgever te vreden is. 

5.  Videograaf levert ruw materiaal tegen een vergoeding van 299,- euro via download link. Videograaf is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen afspelen van de bestanden. Indien gewenst kan videograaf de bestanden aanleveren op harde schijf/usb. Deze worden door videograaf aangeschaft. Het is nooit mogelijk een eigen harde schijf of usb aan te leveren. Hiervoor rekent videograaf 100 euro exclusief btw en exclusief kosten van de harde schijf.

6. Videograaf levert geen producten of bestanden voor de laatste factuur met betrekking tot de opdracht of een factuur met betrekking tot de te leveren producten of bestanden, is voldaan


Artikel 7. Vergoeding

1. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent videograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

2. Indien aannemelijk is dat videograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, waaronder doch niet uitsluitend parkeerkosten, door opdrachtgever gewenste extra uren videografie en anderszins, zal videograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.

3. Partijen komen, indien nodig, vooraf een kilometervergoeding overeen.

4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de gebruikelijk door videograaf gehanteerde prijzen.

5. Alle door videograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.


Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

1. videograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) overeenkomst sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

2. Videograaf verlangt ten behoeve van de reservering en voorbereidende werkzaamheden een betaling om de reservering vast te houden, dit verzoek zal verstuurd worden na akkoord van de algemene voorwaarden en overeenkomst. De reserveringsbetaling bedraagt 50%.

3. Videograaf zal de laatste factuur opmaken 14 dagen voor de bruiloft/opdracht.

4.  Uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de opdracht datum dient de totale som voldaan te zijn.


Artikel 9. Annulering en opschorting

1. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is videograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

2. Indien opdrachtgever niet of niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen voldoet, is videograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

4. Bij ontbinding of annulering van de opdracht door opdrachtgever, dient de aanbetaling ter vergoeding van de reeds gemaakte kosten, werkzaamheden en gederfde inkomsten door opdrachtnemer.

5. Bij ontbinding of annulering van de overeenkomst door opdrachtgever binnen 3 maanden tot aanvang van de opdracht, brengt videograaf 75% van de overeengekomen vergoeding in rekening, ter vergoeding van de reeds gemaakte kosten, werkzaamheden en gederfde inkomsten.

6. Bij ontbinding of annulering van de overeenkomst binnen 6 weken tot aanvang van de opdracht door opdrachtgever, brengt videograaf 100% van de overeengekomen vergoeding in rekening, ter vergoeding van de reeds gemaakte kosten, werkzaamheden en gederfde inkomsten.

7. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of producten. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.

8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is videograaf gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.

9. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.

10. Indien opdrachtgever de datum van de overeenkomst/opdracht wil wijzigen betaald opdrachtgever het tarief dat voor dat jaar geldig is. Opdrachtgever kan een opdracht alleen verplaatsen naar een datum waarop videograaf beschikbaar is.

Indien er een combi deal is geboekt met foto en video dient zowel de foto als videograaf beschikbaar te zijn op de door opdrachtgever voorgestelde nieuwe datum. Indien een van beiden niet beschikbaar is zal artikel 9.4 van toepassing zijn.


Artikel 10. Klachten

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na de bruiloft schriftelijk te worden voorgelegd aan de videograaf. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan videograaf.

2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.

3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

4.  Indien er een gegronde klacht is en er sprake is van een financiële compensatie, zal deze binnen 14 dagen na het ontvangst van de betaalgegevens worden uitbetaald. Verschil van artistieke interpretaties zullen nooit tot financiële compensatie leiden.


Artikel 11. Auteursrecht

1.  Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het ideografisch werk van videograaf, tenzij anders overeengekomen.

2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berust bij videograaf.

3. Videograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, in drukwerk en beursmateriaal, als inzending voor wedstrijden en voor publicaties van derden.

4.  Opdrachtgever weet dat beelden van opdrachtgever zelf, alsmede haar gasten, locatie, styling en personeel op film wordt vastgelegd. Tenzij anders schriftelijk vastgelegd kan elk beeld van de bruiloft worden gebruikt voor promotionele doeleinden. Voor gasten en personeel dient opdrachtgever hier voorafgaand toestemming te vragen aan gasten en personeel. Zonder tegenbericht betekent dit dat opdrachtgever voor elke gast en elk personeelslid hier schriftelijk toestemming van heeft. 

5. Opdrachtgever verkrijgt van videograaf een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen voor persoonlijk gebruik en openbaar te maken op persoonlijke social media profielen en een persoonlijke website, mits met naamsvermelding en met in achtname van overige persoonlijkheidsrechten van videograaf.

6. Voor overige vormen van verveelvoudigen of openbaar maken dient opdrachtgever voorafgaand toestemming te vragen aan videograaf.

7. Opdrachtgever is niet gerechtigd de film(s) aan derden te leveren of in te zenden voor wedstrijden of publicaties, zonder voorafgaande toestemming van videograaf.

8. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

9. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van videograaf, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.

10. Indien opdrachtgever wenst dat beelden van de opdracht nergens geplaatst of met niemand gedeeld worden dient hij deze beelden exclusief af te kopen. De prijs hiervoor is een derde van de totale factuur of overeenkomst. 


Artikel 12. Portretrecht

1. Videograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, in drukwerk en beursmateriaal, ter beschikking te stellen aan leveranciers, in te zenden voor wedstrijden of te laten publiceren door derden.

2. Videograaf mag de film(s) aan derden verkopen.

3. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

4.  Artikel 11.4 en 11.10 zijn hier van toepassing.


Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. Videograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van op zet of grove schuld aan de zijde van de videograaf of diens vertegenwoordigers.

2. Videograaf is niet aansprakelijk voor het niet leveren van beelden wanneer bruidspaar er geen zorg voorheeft gedragen dat videograaf op de overeengekomen locaties en tijdstippen, althans door op drachtgever gewenste locatie en tijdstippen, door videograaf gefilmd kon en mocht worden.

3. Videograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door videograaf geleverd zijn, noch is videograaf aansprakelijk voor het ontbreken van videomateriaal.

4. Videograaf is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die videograaf aan opdrachtgever geleverd heeft.

5.  Videograaf is niet verantwoordelijk voor diefstal van camera apparatuur. Indien door diefstal beeldmateriaal niet meer valt terug te halen is videograaf hiervoor niet aansprakelijk.

6. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.


Artikel 14. Privacy & persoonsgegevens

1. Videograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres etc.) openbaar maken of doorgegeven aan anderen.


Artikel 15. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

1. Videograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door videograaf aan opdrachtgever medegedeeld.

3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.


Artikel 16. Rechts- en forumkeuze

1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

2. Op alle rechtsverhoudingen tussen videograaf en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

bottom of page